sshkey element

Type: sshKeyDTO
Namespace: (default namespace)
XML Schema: ns0.xsd

Example XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <sshkey> <sshKey>...</sshKey> <local>...</local> <alias>...</alias> <id>...</id> <dateCreated>...</dateCreated> <dateLastModified>...</dateLastModified> </sshkey>

Example JSON

{ "sshKey" : "...", "local" : false, "alias" : "...", "id" : "...", "dateCreated" : ..., "dateLastModified" : ... }